/ Bmtg / Warunki handlowe
 
 
 

Warunki handlowe

 

Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w firmie BMTG Marek Gelbert od dnia 2005-04-16
Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.


 1. Oferta cenowa
  BMTG Marek Gelbert sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. BMTG zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

 2. Zamówienia
  Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej (faks, e-mail, www.bmtg.com.pl), oraz powinny zawierać: asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego, być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem (faks) osób do tego upoważnionych. Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub organizowanym przez firmę BMTG, z rozładunkiem lub bez). Za błędy w zamówieniach BMTG nie odpowiada. Możliwe jest ustne złożenie zamówienia, jednak konieczne jest wtedy potwierdzenie faktury PRO-Forma za pomocą podpisu i pieczęci.

  Uwaga! gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy wymagane są następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP.
  W przypadku jednostronnej rezygnacji z zamówienia zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 30 % wartości zamówienia.

 3. Warunki dostaw, transport
  BMTG zapewnia bezpłatny transport w promieniu 50 km od Szydłowca przy minimalnej wartości zamówienia o wartości netto 1000 zł. Warunki dostaw bezpośrednich od producentów ustalamy indywidualnie. Organizacja rozładunku leży po stronie odbiorcy. Koszty wynikające z ewentualnych szkód materiału spowodowanych rozładunkiem ponosi strona, która rozładunek organizowała. Odbiór materiału musi być potwierdzony czytelnym podpisem i datą na dokumencie dostawy. Termin realizacji dostaw materiałów dostępnych w magazynie BMTG wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Dostawy bezpośrednio od producenta realizujemy w terminie uzgodnionym indywidualnie. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia.

 4. Reklamacje i zwrot materiałów
  Firma BMTG zapewnia najwyższą, wciąż ulepszaną jakość oferowanych produktów i usług. Sprzedawane przez nas narzędzia diamentowe oraz usługi poddawane są szczegółowej kontroli jakości obejmującej takie czynności jak kontrola jakości segmentów diamentowych, sprawdzanie wytrzymałości połączeń lutowanych, sprawdzanie prostoliniowości, bicia osiowego i bocznego, wartości naprężeń, pęknięć tarcz i wierteł itp.

  Udzielamy gwarancji na zamocowanie segmentów zapewniając ich ponowne bezpłatne zamocowanie w przypadku uznanej reklamacji. Reklamacji na zamocowanie segmentów nie uznaje się w przypadkach gdy: na tarczach lub wiertłach widoczne są ślady przegrzania, tarcze zostały obciążone zbyt dużymi siłami mechanicznymi, np. powstałymi w wyniku zaklinowania tarczy, przy osunięcia się bloku obrabianego materiału. W każdym przypadku wypadnięcia segmentów firma BMTG nie zwraca utraconych segmentów jak również ich wartości.

  Wszelkie reklamacje powinny być sporządzone na piśmie i dostarczone do firmy BMTG w ciągu 48 godzin od daty otrzymania towaru lub w przypadku wad ukrytych w ciągu nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty dostawy. Gwarancja na sprzedawane maszyny znajduje się na oddzielnym druku karty gwarancyjnej.
  Reklamacje rozpatrywane będą przez firmę BMTG lub przy udziale przedstawiciela właściwego producenta. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar lub usługę.

 5. Warunki płatności
  Bez zawarcia innych pisemnych porozumień obowiązuje gotówka lub przedpłata wg cen podstawowych z aktualnego cennika.
  Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności i do określonej wielkości kredytu jest uwarunkowane dostarczeniem aktualnych odpisów dokumentów:
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych, bądź wypis z rejestru handlowego.
  • Zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami.
  • Zabezpieczenie
  • Weksel poręczony do kwoty udzielonego kredytu.
  • Opinia z banku o posiadanym rachunku i kopia bankowej karty wzorów podpisów.
  • Oświadczenie o nie toczącym się postępowaniu upadłościowym bądź układowym.

  Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym na rachunek bankowy firmy BMTG. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy.

  W przypadku nieterminowego uregulowania płatności BMTG naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. BMTG zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności bądź kwoty limitu kredytowego. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usługi biura windykacji.

 6. Zastrzeżenie własności
  Dostarczony towar pozostaje własnością firmy BMTG Marek Gelbert do momentu całkowitego uregulowania należności. W przypadku gdy dostarczony towar został sprzedany dalej lub wykorzystany, klient nieodwołalnie zaoferuje nam cesję należności przysługujących mu z tytułu sprzedaży bądź wykorzystania materiału. Cesja nabiera ważności w momencie akceptacji jej przez firmę BMTG.

 7. Dokumenty, opisy, rysunki, zdjęcia, materiały reklamowe, publikacje itp.
  Wszelkie materiały nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie i publikowanie jakiejkolwiek części lub całości zawartości materiałów BMTG bez zgody autora zabronione.

 8. Postanowienia końcowe
  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualnie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla BMTG.
 
 

 
  O firmie
Kontakt
Przebieg realizacji zamówień
Warunki handlowe
Praca
Warunki gwarancji
Usługi
Produkcja segmentów diamentowych
Strefa techniczna


 
  Segmenty diamentowe
Maszyny
Narzędzia diamentowe